Deelname voorwaarden ‘Toury de Fietsgame’

Voor de Deelname voorwaarden voor het beloningenprogramma Arnhem – Nijmegen klik hier.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op ‘Toury de fietsgame’ (hierna te noemen ‘de Game’), uitgegeven door Woolthuiswerkt BV, gevestigd te Amsterdam., hierna te noemen ‘Uitgever’.

  1. DEFINITIES
  1.1. De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Deelname Voorwaarden met hoofdletters geschreven en hebben in deze Deelname Voorwaarden de volgende betekenis:
  1.1.1. Accountgegevens: Het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres en het wachtwoord om toegang te krijgen tot het Programma.
  1.1.2. Beloningsperiode: Het tijdsinterval tussen de start van de deelname aan het Programma en het laatste moment dat de Deelnemer nog een Beloning voor het realiseren van Gewenst Gedrag kan verdienen, zoals gedefinieerd in artikel 4.1.2.
  1.1.3. Beloningsresultaat: Alle Beloning per Deelnemer tijdens de Beloningsperiode opgeteld.
  1.1.4. Beloningsrit: een individuele reisbeweging die wordt geregistreerd overeenkomstig het bepaalde in deze Deelname Voorwaarden en waarbij Gewenst Gedrag wordt vertoond als gedefinieerd in artikel 1.1.18
  1.1.5. Bestaande fietser: reiziger die zich tijdens de Ochtendspitsperiode op de fiets verplaatst van of naar de Bestemmingslocatie of Herkomstlocatie en vice versa.
  1.1.6. Bestemmingslocatie: De bestemmingslocatie(s) van de Deelnemer waar een fietsrit dient te eindigen binnen het Gebied. 

  1.1.7. Contract: Door het akkoord gaan met deze Deelname Voorwaarden, ontstaat het Contract dat wordt gesloten tussen de Onderneming en de Deelnemer om deel te nemen aan het Programma.
  1.1.8. Deelname Voorwaarden: deze Deelname Voorwaarden alsmede de wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Deelname Voorwaarden.
  1.1.9. Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het Programma en als zodanig door de Onderneming is erkend.
  1.1.10. Doelgroepen: Een verzameling Deelnemers met een reisgedrag wat overeenkomt en aansluit bij het doel van het Programma zoals beschreven in artikel 3.2
  1.1.11. Dagelijkse Registratie Periode (DRP): Het tijdsinterval op Werkdagen waarbinnen de Deelnemer een Spitsmijding kan realiseren.
  1.1.12. E-bike: zie Fiets
  1.1.13. Enquêtegegevens: Geanonimiseerde gegevens die voortkomen uit enquêtes die de Deelnemer invult tijdens de Beloningsperiode.
  1.1.14. Fiets: Tweewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen, tevens een E-bike (een met elektromotor uitgeruste fiets die ondersteund bij het trappen tot een maximum van 25 km/uur) of High speed E-bike (een met elektromotor uitgeruste fiets, voor de wegenverkeerswet een brom- of snorfiets, die ondersteund bij het trappen tot een maximum van 45 km/uur).
  1.1.15. Fraude: Manipulatie alsmede elk doen of nalaten dat erop is gericht de GPS-data of registratie van ritten, dan wel de hoogte van het Beloning of Beloningsresultaat of de uitbetaling daarvan – in strijd met de doelstelling van het Programma – te manipuleren.
  1.1.16. Fraudegegevens: Gegevens die voortkomen uit een onderzoek naar Fraude, en waaruit blijkt dat er Fraude is gepleegd.
  1.1.17. Gebied: Het afgebakende gebied voor Arnhem Centrum en Nijmegen Heyendaal dat wordt begrensd door de volgende geografische lijnen:
  Arnhem Centrum
  – Rijnkade
  – Nieuwe Kade
  – Badhuisstraat
  – Rietgrachtstraat
  – Dijkstraat
  – Kastanjelaan
  – Spijkerlaan
  – Steenstraat
  – Velperweg
  – Spoorlijn Arnhem – Doetinchem
  – Oranjestraat
  – Onderlangs
  – Boterdijk

  Nijmegen Heyendaal
  – St Annastraat
  – Groenewoudseweg
  – Groesbeekseweg
  – d’Almarasweg
  – Kwekerijweg
  – Houtlaan
  1.1.18. Gewenst Gedrag: Mijdingen tijdens de DRP waarbij de herkomst of bestemming gelegen moet zijn in het Gebied.
  1.1.19. GPS: Global positioning system, een systeem om doormiddel van satellieten positiebepaling te doen
  1.1.20. Herkomstlocatie: De herkomstlocatie(s) van de Deelnemer waarbij een fietsrit dient te starten binnen het Gebied. 

  1.1.21. Loterij: Iedere werkweek worden onder alle Deelnemers die een Spitsmijding of een Mijding gerealiseerd hebben een vijftal prijzenpakketten verloot. Het prijzenpakket heeft een waarde van maximaal €50, de inhoud kan van week tot week verschillen.
  1.1.22. Maximale Beloning: de maximale Beloning die een Deelnemer tijdens de deelname aan het Programma kan verdienen door Gewenst Gedrag te realiseren.
  1.1.23. MET: Midden-Europese Tijd – (Engels: CET voor Central European Time) dit is een tijdzone die één uur voorloopt op UTC (UTC+1). Het grootste deel van de Europese landen valt in deze tijdzone. In de zomertijd gaat MET in deze landen over in MEZT, Midden-Europese Zomertijd – (Engels: CEST voor Central European Summer Time).
  1.1.24. Mijding: Een Mijding is een fietsrit van of naar het Gebied tijdens de DRP niet zijnde een Spitsmijding.
  1.1.25. Nameting: Een analyse van het mobiliteitsgedrag van een Deelnemer nadat de Deelnemer niet langer een Beloning wordt uitgekeerd, startend direct na afloop van desbetreffende Beloningsperiode.
  1.1.26. Ochtendspitsperiode: De tijdsintervallen tijdens Werkweken 07.00 tot 10.00u (Midden-Europese Tijd (MET).
  1.1.27. Onderneming: Woolthuiswerkt B.V. gevestigd aan de Herengracht 124-128 te, en uitvoerder van het Programma.
  1.1.28. Overmacht: Een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en/of noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van de Onderneming komt. Naast hetgeen hieromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder Overmacht in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: stakingen in bij de Onderneming, overheidsmaatregelen, extreme (weers)omstandigheden.
  1.1.29. Personeel: Personen die werkzaam zijn voor of in opdracht van het Programma en of Onderneming.
  1.1.30. Privacybeleid: Ons beleid met betrekking tot privacy is te vinden via de Toury App (Menu > Privacybeleid en ook direct via http://www.toury.nl/privacy/.
  1.1.31. Programma: Toury de Fietsgame programma wat tot doel heet de reiziger, die nu nog een deel van zijn verplaatsingen in de ochtendspits met de auto maakt, te werven en te belonen voor het Gewenste Gedrag, namelijk fietsen ter vervanging van deze autorit(-ten).
  1.1.32. Servicecentrum: De helpdesk van het Programma, waar vragen, klachten en op opmerkingen gesteld kunnen worden, het Servicecentrum is bereikbaar via e-mail info@toury.nl en www.toury.nl
  1.1.33. Slimopweg: Slimopweg is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij de uitvoering. Samen komen we tot slimme oplossingen om de bereikbaarheid in en om Arnhem en Nijmegen te verbeteren. Het doel is minder vertraging in de spits.
  1.1.34. Toury de Fietsgame app: De app Toury de Fietsgame (www.toury.nl).
  1.1.35. Vakantieperiode: De door het Ministerie van OCW wettelijk vastgestelde en geadviseerde vakantieperiodes voor het voortgezet onderwijs voor de Provincie Gelderland.
  1.1.36. Website: http://www.toury.nl
  1.1.37. Een werkdag uit een Werkweek, met uitzondering van 2de Paasdag, 2de Pinksterdag, Koningsdag en Hemelvaartsdag en de vrijdag daaropvolgend
  1.1.38. Werkweek: Een kalenderweek van maandag tot en met vrijdag die geheel of gedeeltelijk valt buiten de Vakantieperiode.

  2. ALGEMEEN
  2.1. Looptijd van het Programma
  2.1.1. Het Programma heeft als startdatum 3 oktober 2016 en eindigt op de einddatum 30 september 2017. De Onderneming kan de looptijd van het Programma aanpassen. Indien dit het geval is zal de Deelnemer hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

  2.2. Doel van het Contract
  2.2.1. Doel van het Contract is het sluiten van een overeenkomst tot deelname aan het Programma.

  2.3. Duur van het Contract
  2.3.1. Het Contract tussen Deelnemer en de Onderneming geldt tot de einddatum van het Programma (zie artikel 2.1) en eindigt dan automatisch van rechtswege.
  2.4. Werkingssfeer/Toepasselijkheid
  2.4.1. Deze Deelname Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de deelname aan het Programma.
  2.5. Vindplaats
  2.5.1. Deze Deelname Voorwaarden zijn op de Website van het Programma (http://www.toury.nl) geplaatst en kunnen daar worden geraadpleegd.
  2.6. Aanpassing
  2.6.1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Deelname Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden via de Website.
  2.6.2. De aangepaste of aangevulde Deelname Voorwaarden zijn voor de Deelnemer bindend vanaf het moment dat deze van kracht worden doch niet eerder dan één kalendermaand nadat de Deelnemer in kennis is gesteld van het feit dat deze Deelname Voorwaarden zijn gewijzigd en/of zijn aangevuld, tenzij de Deelnemer tijdig heeft opgezegd als bedoeld onder artikel 2.6.3 De tekst van de gewijzigde en/of aangevulde Deelname Voorwaarden is te raadplegen op de Website en zal op verzoek per e-mail worden toegezonden.
  2.6.3. Indien de Deelnemer niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing/aanvulling van de Deelname Voorwaarden is hij gerechtigd om gedurende één kalendermaand na de datum van de in artikel 2.6.2 omschreven kennisgeving het Contract op te zeggen overeenkomstig artikel 7.1 van de Deelname Voorwaarden. Het Contract wordt dan door de Onderneming beëindigd op het moment dat de aangepaste of aangevulde Deelname Voorwaarden van kracht worden.
  2.7. Taal
  2.7.1. De Deelname Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van Deelname Voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

  3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
  3.1. Criteria voor deelname
  Het Programma definieert criteria voor deelname. Deze criteria zijn dat de Deelnemer aan het Programma:
  a) behoort tot een van de Doelgroepen die mee mogen doen aan het Programma;
  b) in het bezit moet zijn van een iPhone of Android smartphone;
  c) de Toury de Fietsgame App moet downloaden en activeren die het gewenst reisgedrag gaat stimuleren;
  d) de registratie procedure juist heeft doorlopen en deze Deelname Voorwaarden heeft geaccepteerd;
  e) een bestaand en persoonlijk e-mailadres heet opgegeven voor de correspondentie;
  f) volgens de wet volwassen is en bevoegd is om deze Deelname Voorwaarden te accepteren;
  g) in de afgelopen 36 maanden niet mag hebben deelgenomen aan een fietsstimuleringsprogramma of een ander Slimopweg project waarvoor je geld hebt ontvangen
  h) niet eerder als Deelnemer is uitgesloten van het Programma of een ander project van Slimopweg.
  i) Geen werknemer van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis is.

  3.2. Doelgroepen
  Een verzameling Deelnemers met een reisgedrag wat overeenkomt en aansluit bij het doel van het Programma. Het Programma onderscheidt de volgende Doelgroep:
  3.2.1. Reizigers die tijdens de Ochtendspits zich met de fiets verplaatst waarbij de herkomst of bestemmingslocatie van de reiziger zich binnen het Gebied bevindt.
  3.3. Tot stand komen Contract
  3.3.1. Het aanbod van het Programma tot het afsluiten van een Contract wordt te allen tijde gedaan onder het voorbehoud van definitieve acceptatie door de Onderneming en is als zodanig op te vatten als een voorwaardelijk aanbod.
  3.3.2. De Onderneming zal de door de Deelnemer ingevulde gegevens valideren en kan, bij twijfel, een verzoek aan de Deelnemer doen om aanvullende informatie aan te leveren.
  3.3.3. De Onderneming is te allen tijde gerechtigd om een aanvraag (achteraf) te weigeren (bijvoorbeeld indien deze niet voldoet aan gestelde criteria voor deelname). De Onderneming zal een weigering zo spoedig mogelijk per e-mail aan de aanvrager meedelen.
  3.4. Regels tijdens deelname
  3.4.1. De Deelnemer kan een prijs winnen in een Loterij waarbij elke Mijding een lotnummer vertegenwoordigd.
  3.4.2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inachtnemen van de door de Onderneming voorgeschreven instructies voor het op een juiste wijze kunnen registreren van Beloningsritten gedurende de Beloningsperiode. Deze instructies zijn raadpleegbaar via de website: http://www.toury.nl/faq.

  4. BELONING
  4.1. Loterij
  4.1.1. Iedere Werkweek worden onder alle Deelnemers die een Spitsmijding of een Mijding gerealiseerd hebben een vijftal prijzenpakketten verloot. Het prijzenpakket heeft een waarde van 50 euro, de inhoud kan van week tot week verschillen.
  4.1.2. De Onderneming maakt de winnaars van de loterij elke week via email en op de Website bekend. Winnaars worden persoonlijk door middel van e-mail benaderd.
  4.1.3. Een Deelnemer kan tijdens de Beloningsperiode maximaal één keer een loterij winnen
  4.1.4. Personeel van de Onderneming en of Slimopweg zijn uitgesloten van deelname aan de Loterij.

  5. CONTROLE (FRAUDE)
  5.1.1. De Onderneming behoudt zich in het kader van het bestrijden van Fraude het recht voor om controles uit te oefenen op de door de Deelnemer verstrekte gegevens en/of door de Deelnemer geregistreerde Beloningsritten.
  5.1.2. Het vermoeden van Fraude is een reden om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen conform het daartoe gestelde bij Einde Contract van deze Deelname Voorwaarden.
  5.1.3. Alle opgebouwde Beloningen zullen in het geval van Fraude komen te vervallen en niet worden uitgekeerd aan de Deelnemer. In het geval de Onderneming reeds opgebouwde Beloningen aan de Deelnemer heet uitgekeerd, is de Deelnemer verplicht om deze Beloningen aan de Onderneming terug te betalen.
  5.1.4. Ingeval de Onderneming vaststelt dat de Deelnemer op enigerlei wijze Fraude heeft gepleegd, verbeurt de Deelnemer ten gunste van de Onderneming een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde Beloningen met een minimum van EUR 50,– (vijtig euro) per fraudehandeling, onverminderd het recht van de Onderneming om de daadwerkelijk door de Onderneming en/of Slimopweg geleden schade op de Deelnemer te verhalen. Het bepaalde in dit artikel geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1.3.

  6. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID
  6.1. Verplichtingen van de Deelnemer
  6.1.1. De Deelnemer dient zich als een goed houder van de beschikbaar gestelde Toury de Fietsgame App te gedragen en deze uitsluitend te gebruiken op de wijze en voor het doel dat hij met het Programma is overeengekomen.
  6.1.2. De Deelnemer moet handelen in lijn met het doel van het Programma zoals beschreven artikel 1.1.30
  6.1.3. De Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van (het Personeel van) het Programma in relatie tot het Programma op te volgen.
  6.1.4. In geval van (tijdelijke) vervanging, of verlies van de smartphone dient de Deelnemer de Toury de Fietsgame App zo snel mogelijk op een vervangend toestel te downloaden om zo deel te kunnen blijven nemen aan het Programma.
  6.1.5. Deelnemer verleent, door acceptatie van deze Deelname Voorwaarden, uitdrukkelijk toestemming aan de Onderneming voor het registreren van Beloningsritten met betrekking tot reisbewegingen van en naar Herkomstlocatie(s) en Bestemmingslocatie(s) en het verwerken van deze gegevens voor het bepalen van de Beloning(en) en/of het Beloningsresultaat alsmede voor het gebruik van deze gegevens voor het uitvoeren en verbeteren van het Programma.
  6.1.6. De Deelnemer is gehouden mee te werken aan de Nameting na afloop van de Beloningsperiode.
  6.1.7. De Deelnemer is tijdens de Looptijd van het Programma gehouden nadere informatie te verschaffen in de vorm van enquêtes. De enquêtes worden aangeboden via e-mail met een link naar een persoonlijke pagina met een maximum van 4 gedurende de Looptijd van het Programma.
  6.1.8. In geval van een (tijdelijke) wijziging in de persoonlijke situatie van een Deelnemer die gevolgen hebben voor de deelname aan het Programma, waaronder, maar niet uitsluitend, pensionering, ziekte, zwangerschapsverlof of verblijf in het buitenland, is Deelnemer verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan de Onderneming. Bij zo een wijziging van de situatie, zal de Onderneming opnieuw een afweging maken of Deelnemer voldoet aan de deelnamecriteria voor het Programma.
  6.1.9. Deelnemer is verplicht de hem bekende storingen met het gebruik van de Toury de Fietsgame App onmiddellijk te melden aan de Onderneming wil hij gebruik kunnen maken van de Beloning.
  6.1.10. De Toury de Fietsgame App is bedoeld voor strikt persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar. De Deelnemer mag derden geen Beloningsritten laten registreren. Indien de smartphone met de Toury de Fietsgame App zonder toestemming van de Onderneming door anderen dan de Deelnemer wordt gebruikt, wordt dit gezien als fraude en gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 5.

  6.2. Verplichtingen van de Onderneming
  6.2.1. De Onderneming streeft ernaar eventuele problemen waar mogelijk ten spoedigste op te lossen, bij voorkeur voordat zij erop aangesproken wordt.

  6.3. Overmacht
  6.3.1. De Onderneming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit het Contract, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van Overmacht.
  6.3.2. De Onderneming kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit het Contract opschorten.
  6.3.3. Indien de Onderneming langer dan de Beloningsperiode zijn verplichtingen uit het Contract niet is nagekomen in verband met Overmacht, is de Onderneming gerechtigd het Contract zonder de verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij, op te zeggen tegen het einde van de Beloningsperiode.

  6.4. Aansprakelijkheid Deelnemer jegens de Onderneming
  6.4.1. De Deelnemer is aansprakelijk en vrijwaart de Onderneming volledig voor alle schade die de Onderneming lijdt en/of aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van
  a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van het Contract, de daarbij behorende Deelname Voorwaarden en/of
  b. enige onrechtmatige daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Onderneming voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad van de Deelnemer, dan wel omstandigheden van het geval die voor rekening en risico van de Deelnemer dienen te komen.

  6.5. Aansprakelijkheid Deelnemer jegens Derden
  6.5.1. De Deelnemer is aansprakelijk jegens Derden voor schade die het gevolg is van het overtreden door de Deelnemer van de bepalingen en voorwaarden van het Contract en de daarop van toepassing zijnde Deelname Voorwaarden. De Deelnemer vrijwaart de Onderneming en of het Programma voor aanspraken in dat verband.

  6.6. Aansprakelijkheid Onderneming jegens Deelnemer
  6.6.1. De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, die direct voortvloeit uit:
  1. de verminking, vertraging, afdwaling alsmede onbevoegde kennisneming en/of verzending van elektronische gegevens;
  2. het verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie;
  6.6.2. De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, winst- , omzet- of inkomensderving en/of immateriële schade.
  6.6.3. Onverminderd het in artikelen 6.6.1 en 6.6.2. bepaalde, is de eventuele aansprakelijkheid van de Onderneming per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot een bedrag ad € 50,00 per Deelnemer ongeacht de aard van de aansprakelijkheid.
  6.6.4. Op het Contract gegronde rechtsvorderingen van de Deelnemer vervallen na zes maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de rechtsvordering(en) ontstaat/ontstaan. Het Beloningsresultaat vervalt zes maanden na afloop van de Beloningsperiode indien de Deelnemer het betreffende Beloningsresultaat niet besteedt c.q. niet verzoekt om dit uit te keren.
  6.6.5. De Deelnemer vrijwaart de Onderneming volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van
  a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van het Contract, de daarbij behorende Deelname Voorwaarden en/of
  b. enige onrechtmatige daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Organisatie voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad van de Deelnemer.

  7. EINDE CONTRACT
  7.1. Opzeggen door Deelnemer
  De Deelnemer heet het recht om, zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Deelnemers overige wettelijke en contractuele rechten, het Contract met de Onderneming schriftelijk op te zeggen. Indien hierbij door de Deelnemer niet is voldaan aan alle verplichtingen binnen de Beloningsperiode, zal de Beloning niet worden uitgekeerd.

  7.2. Opzeggen door de Onderneming
  7.2.1. De Onderneming heet het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van de Onderneming, het Contract met onmiddellijke ingang op te zeggen indien (niet uitputtend):
  • De Deelnemer niet (meer) voldoet aan de criteria voor deelname als gesteld in artikel 3.1
  • De Deelnemer enige verplichting ingevolge het Contract niet of niet behoorlijk nakomt en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn nadat de Onderneming de Deelnemer schritelijk in gebreke heet gesteld, ongedaan is gemaakt, tenzij nakoming door de aard van de tekortkoming blijvend onmogelijk is. In dat geval is een ingebrekestelling niet nodig;
  • De Deelnemer zich schuldig maakt aan Fraude zoals bedoeld in deze Deelname Voorwaarden of hiertoe gegrond vermoeden bestaat;
  • Zich aan de zijde van de Onderneming gedurende een periode van Overmacht voordoet;
  • Wanneer de opdrachtgever van het Programma en/of de Onderneming het Programma afbreekt;
  • Wanneer het deelnemersaantal het van tevoren vastgestelde quotum overschrijdt. Indien het Contract door de Onderneming (met onmiddellijke ingang) wordt opgezegd, heet de Deelnemer recht op uitbetaling van de Beloning tenzij sprake is van Fraude.

  8. OVERNAME CONTRACT
  8.1. Rechten van de Onderneming
  8.1.1. De Onderneming heet het recht zijn uit het Contract voortvloeiende verplichtingen of rechten of beide, over te dragen door middel van resp. schuldoverneming, cessie of contractoverneming. Voor zover noodzakelijk verleent de Deelnemer hiertoe reeds bij het sluiten van het Contract zijn medewerking, onverminderd zijn recht om het Contract gedurende één maand na de datum van de daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving op te zeggen. Het Contract eindigt dan op het moment dat de cessie, schuldoverneming of contract overneming plaatsvindt.

  9. PRIVACY
  9.1.1. De Onderneming respecteert de privacy van alle Deelnemers en heeft dit vastgelegd in het Privacybeleid van de Onderneming, waarin onder meer de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen is vermeld. Tevens is in het Privacybeleid de wijze aangegeven hoe binnen het Programma met de verzamelde gegevens wordt omgegaan. Het Privacybeleid is te vinden via de Toury de Fietsgame App en de Website. De door de Onderneming verzamelde persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en de Onderneming draagt zorg voor goede beveiliging van de persoonsgegevens.
  9.1.2. Voor het gebruik van het Programma is het nodig dat persoonsgegevens en reisgegevens van de Deelnemer worden verwerkt en geanalyseerd. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden geeft de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan de Onderneming voor het verwerken van de Deelnemer zijn/haar persoonsgegevens alsmede het registreren, monitoren en analyseren van het reisgedrag en reisbewegingen. De Onderneming is voor deze verwerking van persoonsgegevens (waaronder reisgegevens, rapportages, Enquêtegegevens, Beloningsresultaat en in een voorkomend geval Fraudegegevens) de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
  9.1.3. De Deelnemer verleend tevens door het aanvaarden van deze Deelname Voorwaarden toestemming aan de Onderneming en Slimopweg om de in het kader van het Programma geregistreerde persoonsgegevens, (waaronder reisgegevens, rapportages, Enquêtegegevens, Beloningsresultaat en in een voorkomend geval Fraudegegevens) ter beschikking te stellen aan Slimopweg ten behoeve van het verrichten van crosschecks, het doen van onderzoek naar de verbetering van de mobiliteit in de regio Arnhem en Nijmegen en de Deelnemer rechtstreeks te kunnen benaderen voor nieuwe mobiliteitsprojecten van Slimopweg. Woolthuiswerkt B.V. is voor deze verwerking van persoonsgegevens de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en draagt er in dit verband voor zorg dat te publiceren onderzoeksresultaten niet zijn te herleiden de Deelnemer zijn/haar individuele deelname en anonimiteit is gewaarborgd.

  10. TOEPASSELIJK RECHT
  10.1.1. Op het Contract en deze Deelname Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  11. CORRESPONDENTIE, KLACHTEN EN GESCHILLEN
  11.1. Correspondentie
  11.1.1. Alle schriftelijke communicatie van Deelnemer met de Onderneming in verband met het Contract dient per email te worden gericht aan het Servicecentrum.
  11.1.2. De Onderneming zal mededelingen per e-mail aan de Deelnemer zenden. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres en dient elke wijziging in zijn e-mailadres direct aan de Onderneming te melden. De Deelnemer kan geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten van de Onderneming omdat het e-mailadres niet (meer) klopt of omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij de Deelnemer en/of bij de provider van de Deelnemer.

  11.2. Klachten
  11.2.1. Klachten/opmerkingen over het Programma, kunnen gemeld worden aan het Servicecentrum.

  11.3. Geschillen
  11.3.1. Indien er een geschil optreedt tussen de Onderneming en de Deelnemer zullen deze partijen eerst trachten hun geschil op minnelijke wijze op te lossen eventueel door middel van mediation onverminderd het recht om het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

  12. OVERIGE BEPALINGEN
  12.1.1. De Deelnemer is in verband met het gebruik van de Toury de Fietsgame app gebonden aan de licentie van deze app. In het geval een bepaling van deze licentie strijdig is met het bepaalde in dit Contract, dan prevaleert de bepaling in het Contract.
  12.1.2. Indien een deel van deze Deelname Voorwaarden nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Partijen zullen dan in overleg treden om te komen tot vervanging van de nietige of vernietigde voorwaarde(n) overeenkomstig hetgeen hen bij het aangaan van het Contract voor ogen stond.

  Laatst gewijzigd: 5 januari 2017